fbpx

Regulamin

Say YES to new adventures!

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Produktów i Usług na stronie https://www.studiowypraw.pl prowadzany jest przez Dominikę Żółkowską pod nazwą Studio W Dominika Żółkowska z siedzibą ul. Kolejowa 82, 05-300 Targówka, NIP 8222314559, REGON: 522841468 zwana w dalszej części „Sklepem”, „Sprzedającym”.

Definicje :

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, która dokonuje zakupu na stronie w tym również Konsument, który oznacza osobę dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sklepem, a Kupującym zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu/Usług.

Produkt Cyfrowy/Treści Cyfrowe/Usługi – materiały cyfrowe prezentowane w ramach Sklepu,

przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia online, kursy, e-booki, filmiki edukacyjne, rezerwacja wyjazdu.

Opłata rezerwacyjna – Usługa dostępna w ofercie Sklepu dająca możliwość rezerwacji miejsca na określoną w ofercie imprezę turystyczną.

Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem: https://www.studiowypraw.pl umożliwiający sprzedaż Produktów w nim prezentowanych.

§1. Postanowienia ogóle

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający sprzedaje Kupującemu Produkty oraz Usługi dostępne aktualnie w ofercie sklepu.
 2. Dokonanie zakupu w Sklepie będzie możliwe poprzez formularz zamówienia.
 3. Zakazane jest dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Usług świadczonych przez Sklep i stronę internetową https://www.studiowypraw.pl w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 4. Kupujący nie jest uprawniony do publikacji, dystrybucji, powielania, komercyjnego wykorzystania usuwania oznaczeń właściciela Usług i Produktów dostępnych w sklepie czy rozpowszechniania tych produktów bez zgody Sprzedającego.
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słow- nych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjo- nalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 2. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków tech- nicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: dostęp do Internetu,standardowa przeglądarka internetowa, programy (np. Microsoft Office, OpenOffice,LibreOffice),stan- dardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§2. Zasady złożenia zamówienia

 1. Kupujący składa zamówienie na stronie https://www.studiowypraw.pl poprzez formularz zamówienia.
 2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Kupujący wybiera Produkt czy Usługę a następnie umieszcza je w Koszu, wybiera formę płatności, podaje dane osobowe lub dane do faktury oraz wyraża odpowiednie zgody przy formularzu zamówień.
 3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży produktu będących przedmiotem zamówienia.
 5. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe tj. adres e-mail, dane do faktury. Sprzedający nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego.
 6. Płatność może być dokonana za pomocą systemu Przelewy24.
 7. Zamówienie zawierające produkt zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedającego od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności po zaksięgowaniu dokonanej zapłaty.

  §3. Zamówienie Produktów Cyfrowych oraz Usług

 1. Kupujący musi dokonać wyboru Produktu i dodać Produkt do koszyka.
 2. Kupujący aby dokonać zamówienia powinien zaakceptować regulamin oraz politykę prywatności oraz jeśli się zgadza to checbox z informacją : „Proszę o dostawę treści cyfrowych natychmiast po dokonaniu płatności. Wiem, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy”. W przeciwnym wypadku treści cyfrowe zostaną dostarczone do klienta po upływie 14 dni od zaksięgowania płatności na koncie sklepu.
 3. Po zatwierdzeniu płatności Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. §4. Zamówienie Produktów innych niż Cyfrowe

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktu i dodać Produkt do koszyka.

 1. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe, a Sklep nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego.
 2. Po zatwierdzeniu płatności Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu.
 3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia do systemu informatycznego Sklepu.
 4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 5. Po zawarciu umowy, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia tj: numer zamówienia, koszt wysyłki, podsumowanie zamówienia.

§5. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem wyjątków w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego produktu.
  2. w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego , weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprze- dawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem ter- minu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformo- wany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 1. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowa- nia towaru.
 2. Kupującemu zwracana jest całość opłaty rezerwacyjnej w przypadkach nie uzbierania się odpowiedniej ilości osób aby stworzyć grupę wyjazdową, odwołania wyjazdu przez organizatora. §6.Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odnie-

sieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowa-

  nych potrzeb;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub ma- jąca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opa- kowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po do- starczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo progra- my komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenu- meratę;
 7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad który- mi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem ter- minu do odstąpienia od umowy;
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. §7. Zamówienie wstępne Opłata rezerwacyjna

1. Korzystając z Usług opłaty rezerwacyjnej w Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z
§5 ust 9 oraz informacjami dotyczącymi:
a) ceny wycieczki wraz z podatkami oraz wszelkimi innymi opłatami i kosztami lub informacją o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Klient może zostać obciążony,
b) minimalnej liczby osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła,
c) prawa do rozwiązania przez Kupującego umowy w każdym momencie przed rozpoczęciem wycieczki za stosowną opłatą oraz jej wysokości.
d) informacji o ubezpieczeniach, wymogach co do wizy czy paszportu.

 

§8 Reklamacje

Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@studiowypraw.pl

Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia Produktu, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

oraz 

Kupujący obowiązany jest do przesłania na adres Sprzedawcy wadliwego Produktu. W odniesieniu do Kupujących będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty odesłania wadliwych Produktów na adres Sprzedawcy oraz koszty dostarczenia Produktów wolnych od wad (w razie wymiany Produktu) ponosi Sprzedawca. Konsumentowi przysługuje prawo do żądania:

a) usunięcia wady,
b) wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad,
c) obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (złożenie oświadczenia), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz 

6. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji może dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Produktu

zdjęcie uszkodzonego produktu.

na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§9. Dane osobowe, newsletter, pliki cookies

 1. Kupujący który zamówi usługę Newslettera będzie otrzymywać e-mail z informacjami o aktualnych wydarzeniach, ofertach, promocjach, wyprzedażach jakie oferuje sklep i pozostałych informacjach związanych z działalnością sklepu i Sprzedającego.
 2. W celu otrzymania Newsletter należy w formularzu, znajdującym się w Sklepie, podać poprawny i działający adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 3. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprze kliknięcie w odpowiedni link podany w stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter. §10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin może ulec zmianie i o treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

2.Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i plików cookies znajdują się w polityce prywatności na stronie: https://www.studiowypraw.pl

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawie zapytań do regulaminu proszę o kontakt: Studio W Dominika Żółkowska ul. Kolejowa 82,

  05-300 Targówka.